Сакам да аплицирам за база на апликанти
Се согласувам личните податоци наведени во апликацијата за работа да бидат предмет на обработка од страна на Секторот за човечки ресурси на ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден, во процесот на селекција на апликанти за вработување.

Напомена: Сите апликации за вработување ќе бидат третирани како строго доверливи. Според Законот за заштита на личните податоци, со самото доставување на Вашата апликација за работа за потребите на ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден, согласни сте Вашите лични податоци да бидат користени во процесот на регрутација и селекција на кадри за потребите на ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден. ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден гарантира дека освен за наведената цел, Вашите лични податоци нема да бидат користени за ниту една друга цел ниту, пак, достапни на трети лица. ВАН ХООЛ МАКЕДОНИЈА ДООЕЛ Илинден сите апликации ќе ги чува 12 месеци, сметано од денот на нивното добивање, освен во случај кога апликантот писмено ќе побара истите да бидат избришани пред истекот на утврдениот рок.